KVKK Politikası

Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında İsmail Çalmaz Otomotiv Yedek Parça İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. (İsmail Çalmaz Otomotiv) tarafından elde edilen kişisel verilerinize yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

İsmail Çalmaz Otomotiv, her marka, model ve yaşta ikinci el araç alım, satım hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Bu faaliyet içerisinde sunulan hizmet kapsamında hizmet alan kişilere ait kişisel veriler, bu metninde belirtildiği şekilde toplanmakta ve işlenebilmektedir.

İsmail Çalmaz Otomotiv, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki bu hükümleri dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Bu halde yapılan güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İsmail Çalmaz Otomotiv tarafından bu metinde belirtilen şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel Veri

Toplanan Kişisel Veriler

İsmail Çalmaz Otomotiv’in topladığı veriler, kullanılan hizmetlere ve özelliklere bağlı olarak değişmektedir.

Kimlik Verileri: Ad, soyadı, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, ehliyet, vergi no ve benzeri diğer bilgi ve belgeler

İletişim Verileri: Cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi,

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, tercih edilen dil verileri.

Finans Verileri: Fatura bilgileri,

Müşteri İşlem Verileri: Çeşitli sebeplerle doğrudan İsmail Çalmaz Otomotiv’i veya çağrı merkezlerini arama nedenleriniz, kullanım bilgileri, aracın kullanıldığı tarih ve saat verileri, bulunduğunuz lokasyona ilişkin il, ilçe, semt, mahalle, adres bilgileri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar.

Pazarlama Verileri: Ziyaret edilen internet sitesi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, web sitesinde girilen arama terimleri, ziyaret edilen hizmet bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hataların kayıtları gibi telefon veya web sitesinde bırakılan izler.

İşitsel kayıtlar: İsmail Çalmaz Otomotiv’i veya çağrı Merkezlerini arama sırasında alınan ses kayıtları

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir

İsmail Çalmaz Otomotiv tarafından toplanan kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve bu metindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler, İsmail Çalmaz Otomotiv ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek/tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler, yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, İsmail Çalmaz Otomotiv tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve merciilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama amaçları ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenen ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işleme şartları uyarınca aşağıda detayları belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Yetkili makamlarca yönlendirilecek hukuki ve cezai süreçler,

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel veriler bu metinde belirtilen amaçlarla verilen hizmetin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi maksadıyla, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

İsmail Çalmaz Otomotiv, ikinci el araç alım veya satım işlemlerinden kaynaklanan hukuki veya cezai herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı sürecinin yürütülebilmesi, takibi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süresi boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

Satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında İsmail Çalmaz Otomotiv’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri, trafik müşavir firmaları ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; satmak niyetiyle aracınıza fiyat almak istemeniz durumunda aracınıza ait geçmiş bilgilerinin sorgulanması amacıyla PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM),Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar; İsmail Çalmaz Otomotiv’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip sürçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, şirketimizce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işlemin niteliğine göre farklı kanallar aracılığıyla, elektronik ortamda otomatik veya sözlü/yazılı şekilde otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işleme amacın bağlı olarak Kanunda öngörülen "sözleşmenin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması", "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması", "kanunlarda açıkça öngörülmesi", "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya "ilgili kişinin açık rızasının olması" hukuki sebepleri çerçevesinde işlenmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin önlemler ve Taahhütler

İsmail Çalmaz Otomotiv, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

İsmail Çalmaz Otomotiv, elde ettiği kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Bu metin kapsamında dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de bu metinde yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarılarda bulunacaktır.

Kullanıcı, İsmail Çalmaz Otomotiv’le paylaştığı bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları İsmail Çalmaz Otomotiv iletişim kanalları üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bilgilerini güncellememiş olması halinde İsmail Çalmaz Otomotiv’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@ismailcalmaz.com adresi üzerinden veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle İsmail Çalmaz Otomotiv iletişim kanallarını kullanarak İsmail Çalmaz Otomotiv’e iletmeniz durumunda İsmail Çalmaz Otomotiv, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi İsmail Çalmaz Otomotiv’e iletebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

NEDEN İSMAİL ÇALMAZ OTOMOTİV ?

Araç satın alırken içiniz rahat olsun..
Yüksek kalitedeki araçlarımızın tümü tam kapsamlı ekspertiz kontrollerinden geçirilmiş ve sizler için yenilenmiştir.